NYP.AC.TH

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนหนองยางพิทยาคม  ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน เป็นนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ

นายสุธา  ประภาพิมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

......... มาตรการป้องกัน โควิด-19 ........

......... VDO งานแสดงมุทิตาจิต ........

เผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ