การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (TAI) ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (TAI) ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา : นายนัทธี สมทอง

โรงเรียน : โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ศึกษา : 2564