การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เชิงรุก (Active Learning) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ เพื่อส่งเสริม ทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง     การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เชิงรุก (Active Learning)

ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ เพื่อส่งเสริม

ทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ผู้วิจัย   นางสาวจรียารัตน์  ใช้ช้าง

 

 

เรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการจัดการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ผู้วิจัย   นางสาวจรียารัตน์  ใช้ช้าง