การพัฒนาชุดการเรียนรู้จากสถานการณ์แบบ GPAS 5 Steps เรื่อง ภูมิลักษณ์ โลกใหม่ในเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดการเรียนรู้จากสถานการณ์แบบ GPAS 5 Steps เรื่อง ภูมิลักษณ์โลกใหม่ในเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า       นายเพ็ช  แก้ววงษา

การศึกษา            ปริญญาตรี  ค.บ.  วิชาเอกภูมิศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ตำแหน่ง             ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

สังกัดหน่วยงาน      โรงเรียนหนองยางพิทยาคม   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครราชสีมา