การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแนวคิดทักษะปฏิบัติเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแนวคิดทักษะปฏิบัติเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นายนัทธี สมทอง

สถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่วิจัย 2564