ดาวน์โหลดเอกสารทั่วไป

Icon

หน่วยที่-1-เกษตรทฤษฎีใหม่ 2

โดย ครูเสน่ห์  ทิพย์รักษ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

Icon

วิชา เคมี เรื่อง พอลิเมอร์

โดย ครูมยุลี   นันดี  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Icon

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ เริ่อง daily activities

โดย ครูธณต  เลิศล้ำ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Icon

บทที่ 5 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ

สื่อการสอน ของ ครูกัลยาณี โถมกระโทก  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม