ดาวน์โหลดเอกสารทั่วไป

Icon

สื่อ-การแยกสารผสม-ม.-2-1-63

โดย ครูจรียารัตน์  ใช้ช้าง  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Icon

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ม.3-หน่วยที่-1-เรื่อง-ระบบนิเวศ

โดย ครูเบญจวรรณ  ด่านกระโทก  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Icon

งานนำเสนอภูมิอากาศ

โดย นายเพ็ช  แก้ววงษา  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Icon

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี-ทดสอบ

โดย ครูรุ่งนภา  ศิลประกอง  ตำแหน่ง ครู  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Icon

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย

โดย ครูทรงกลด สุโธ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

Icon

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง

Icon

ภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้น ม.6

เปิดหนังสือด้วย QRCODE

โดย  ครูศรายุทธ  ตากกระโทก   ตำแหน่ง  ครู  วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Icon

ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ

 

Icon

หน่วยที่-1-เกษตรทฤษฎีใหม่ 2

โดย ครูเสน่ห์  ทิพย์รักษ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

Icon

วิชา เคมี เรื่อง พอลิเมอร์

โดย ครูมยุลี   นันดี  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี