สื่อการสอนแบบ Power Point

สื่อการเรียนการสอน

Icon
การเขียนเว็บด้วยภาษา Html เบื้องต้น

โดย ครูศรายุทธ  ตากกระโทก  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Icon
หน่วย1 ระบบจำนวนเต็ม

โดย ครูประเสริฐ   แก้วกลาง   ตำแหน่ง  ครู  วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

Icon
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

โดย ครูธีรศักดิ์  รักษาสร้อย  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

Icon
verb-to-be

โดย ครูสุพัฒนุช  พรมศรี  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

Icon
สื่อ-การแยกสารผสม-ม.-2-1-63

โดย ครูจรียารัตน์  ใช้ช้าง  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Icon
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ม.3-หน่วยที่-1-เรื่อง-ระบบนิเวศ

โดย ครูเบญจวรรณ  ด่านกระโทก  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Icon
งานนำเสนอภูมิอากาศ

โดย นายเพ็ช  แก้ววงษา  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Icon
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี-ทดสอบ

โดย ครูรุ่งนภา  ศิลประกอง  ตำแหน่ง ครู  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Icon
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย

โดย ครูทรงกลด สุโธ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

Icon
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง
Icon
ภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้น ม.6

เปิดหนังสือด้วย QRCODE

โดย  ครูศรายุทธ  ตากกระโทก   ตำแหน่ง  ครู  วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Icon
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ

 

Icon
หน่วยที่-1-เกษตรทฤษฎีใหม่ 2

โดย ครูเสน่ห์  ทิพย์รักษ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

Icon
วิชา เคมี เรื่อง พอลิเมอร์

โดย ครูมยุลี   นันดี  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Icon
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ เริ่อง daily activities

โดย ครูธณต  เลิศล้ำ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ