แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำไทย

ผลงานของ

นางกัญญาภัทร   ตองกระโทก

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

 ตำบลหนองยาง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย