โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา