โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการทำจัดโครงการตามแผนงบประมาณ ประจำปี ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด