คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดสวน “สุพศินญ์”  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย

คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดสวน “สุพศินญ์”  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม