ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.

พระปลัดทองสุข สิริจันโท คณะครู และผู้นำชุมชน ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม