ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหนองยางพิทยาคม

1. ข้อมูลทั่วไป

  1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่117  หมู่4  ตำบล หนองยาง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30230 โทรศัพท์ 044-081071 
e-mail : nongyang@nyp.ac.th   Website : www.nyp.ac.th
  1.2  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  1.3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
  1.4 กลุ่มโรงเรียนที่ 5
2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
  2.1 ชื่อ นางสาวนฤมล  วิทยาวุฒิรัตน์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา   เบอร์โทรศัพท์ 088-5694615
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขา การบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
  2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 คนคือ
        นางสาวนฤมล  วิทยาวุฒิรัตน์
        นายชัยวัฒน์  สุมี
  2.3 ประวัติของสถานศึกษา
        โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2534  โดยมีสถานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง  ซึ่งนายสุกิจ  ชันษา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง  ในขณะนั้นได้มีคำสั่งให้  นายสมภพ  อมรดิษฐ์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง  มาเป็นหัวหน้าสาขาพร้อมด้วย
ครู – อาจารย์จากโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง  จำนวน  8  คน  เป็นแกนหลักในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนแบบสหศึกษา  จำนวน  30  คน  โดยท่านพระครูสมาจารคุณ  (หลวงพ่อเกิด)  เจ้าคณะตำบลหนองยางและเจ้าอาวาสวัดหนองยางได้ให้ความเมตตาให้ใช้สถานที่ของวัดหนองยางเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวมาโดยตลอดนับตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียน 
ต่อมาในปี  พ.ศ.  2536  นายโสภณ  สุรโยธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง  ได้แต่งตั้งให้ นายพิพัฒน์  พรพรรณนุกูล  มาเป็นหัวหน้าสาขา  และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง  “โรงเรียนหนองยางพิทยาคม”    เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2538  และแต่งตั้งให้  นายพิพัฒน์  พรพรรณนุกูล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  
ต่อมาได้ประสานขอที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนที่บ้านโคกวังวน หมู่ที่ 4  ตำบลหนองยาง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา จากเอกสารที่ดินเลขที่ นม.41 จำนวน 39  ไร่  1  งาน  02  ตารางวา  และเลขที่   นม.26  จำนวน2  ไร่  2  งาน  27  ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งสิ้น  41  ไร่  3 งาน  29  ตารางวา  และได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก ข ค  จำนวน  1  ชุด  เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้ย้ายมาเรียน
ณ  สถานที่ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนหนองยางพิทยาคมปัจจุบัน  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2539 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุน  ดูแลและช่วยเหลือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานใกล้เคียงด้วยดีเสมอมา  อาทิเช่น  สภาตำบลหนองยางร่วมกันบริจาครถยนต์โดยสาร  6  ล้อ  รับ-ส่งนักเรียน  1  คัน  มูลค่า  540,000  บาท เป็นต้น  ที่สำคัญที่สุดโรงเรียนได้รับการอุปถัมภ์จากบุคคลสำคัญ  3  ท่าน  คือ
1.ท่านพระครูสมาจารคุณ  เจ้าคณะตำบลหนองยาง  และเจ้าอาวาสวัดหนองยาง
2.ท่านพระครูสุทธิพงษ์สิริวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดโสงหนองบัว
3.ท่านพระครูปัญญาวิมลกิจ  เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
เป็นองค์อุปถัมภ์มาโดยตลอด ต่อมาโรงเรียนหนองยางพิทยาคมได้ถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษามาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
           ปัจจุบัน โรงเรียนหนองยางพิทยาคมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  15  ห้องเรียน  และมีนักเรียนจำนวน  500  คน