ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองยางพิทยาคม

นายสุธา ประภาพิมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ค.บ. (วิชาเอกภาษอังกฤษ, วิชาโทฝรั่งเศษ) / ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นายชัยวัฒน์ สุมี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


ห้วหน้าฝ่าย ทั้ง 4 ฝ่าย

นางละเอียด คงกุ่ง
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางธณต เลิศล้ำ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายทรงกลด สุโธ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายทศพล พูนสุวรรณ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

นางสายทิพย์ ทิพย์รักษ์
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ.ฟิสิกส์ / กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


นางละเอียด คงกุ่ง
ครู / ครูเชี่ยวชาญ
ค.บ.ชีววิทยา / วท.ม.พันธุศาสตร์
นางสาวจรียารัตน์ ใช้ช้าง
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ (มัธยม)

นางสาวมยุลี นันดี
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.เคมี / ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ ด่านกระโทก
ครู / ครูชำนาญการ

วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์

ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ตากกระโทก
ครู / ครูชำนาญการ

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

นายศุภชัย บัวงาม
ผู้ช่วยครู

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางประเสริฐ แก้วกลาง
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ.คณิตศาสตร์


นายนัทธี สมทอง
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายดนัยพัฒน์ จ๋าวะนา
ครู / ครูชำนาญการ

ศษ.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีบุญ
ครู / ครูชำนาญการ

ค.บ.คณิตศาสตร์
ศศ.ม. คณิตศาสตรศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางกัญญาภัทร ตองกระโทก
ครู / ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ. (ภาษาไทย)


นางพิมพ์พิชชา พันธ์เลิศ
ครู / ครูชำนาญการ

ค.บ. (วิชาเอกภาษาไทย , วิชาโทภาษาจีน)

-

วิชาเอก ภาษาไทย
ตำแหน่ง  ว่าง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสุพัฒนุช พรมศรี
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ / กศ.ม.หลักสูตรและการสอน


นางธนัชชา สืบม่วงไทย
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางธณต เลิศล้ำ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเพ็ช แก้ววงษา
ครู / ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ.ภูมิศาสตร์ / ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นางนินนาท แนบกระโทก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

วท.บ.ภูมิศาสตร์

นางกัลยาณี โถมกระโทก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.รัฐประศาสนาศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวรุ่งนภา ศิลประกอง
ครู / -

ค.บ.สังคมศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นายเสน่ห์ ทิพย์รักษ์
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ / วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ


นางทองคำ กิ่งพุดซา
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

ค.บ.คหกรรมศาสตร์

นายทศพล พูนสุวรรณ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

นายวีระพล กล่อมปัญญา
ครู / -

วิชาเอก เกษตร

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกฤษดี มิลินทรานุช
ครู / -

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศศ.บ.พลศึกษา


นายชยุต สองจันทึก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.พลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทรงกลด สุโธ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) / ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ปร.ด. การบริหารการศึกษา

 


นายธีรศักดิ์ รักษาสร้อย
ครู / ครูชำนาญการ
ศศ.บ. ดนตรี(สากล)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)


พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายศุภชัย บัวงาม
ผู้ช่วยครู

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวสุนิสา เพชรกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ปวส.การเงิน / ปริญญาตรี สาขาบัญชี

นายชะวาล พรหมวงษา
พนักงานขับรถยนต์
นายนิธิกร โพธิ์ใจ
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายลัด อยู่หนูพะเนา
คนงาน
นายปรีชา พยัคมะเริง
ภารโรง
นางพิสมัย สมกลาง
ภารโรง
นายฉอ้อน สมกลาง
คนสวน